Board Services

Sammansättningen i styrelsen har stor betydelse

Styrelseutvärdering

Enligt svensk kod för bolagsstyrning gäller att styrelsen och den verkställande direktören utvärderas.

Lisberg driver och ansvarar för genomförandet av styrelseutvärdering enligt en överenskommen tidsplan och process. Precis som vid Executive Search är vi den rådgivande men opartiska och helt oberoende parten vid utvärderingen.

Våra erfarna konsulter arbetar enligt ett strukturerat system och utvärderar både gruppen som helhet och enskilda ledamöter. Detta används ofta som komplement till bolagsstyrningen och för att mäta styrelsens effektivitet samt dess utvecklingsområden.

 

Styrelserekrytering

Lisbergs seniora konsulter har arbetat med rekrytering av styrelseledamöter under många år, vi har stor erfarenhet av att agera rådgivare till valberedning, ägare och styrelseordförande  för att få den mest kompletta och väl sammansatta styrelsen.

 

Vill du veta mer om Board Services?